Doc Trains Doc, Gridiron, 194-07 Northern Blvd, Flushing, NY, Happy Birthday! - leistnerphoto